IKI_0722W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0731W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0930W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0738W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

YAMA

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Salt & pepper dispenser

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.