IKI_0659W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0871BS.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0948W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0763_1W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

SARA

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Incense holder

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.