IKI_0645W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0884BW.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0951W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0789W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

ISHI

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Chopstick rest

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.