IKI_0686W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0849BW.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0850BS.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0935_1W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0935_5W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0804_1W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

HAKO

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Incense holder

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.