kime_11W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
kime_12_2W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
kime_10W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
kime_14W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
kime_09W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

FLOWER VASE

  • kime by DREAMY PERSON
  • 2011
  • Flower vase

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.