IKI_0655W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0877BW.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0956W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0791W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

EDA

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Chopstick rest

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.