K_2798W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
K_2790W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
K_2776_1W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
K_2820W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
K_2828W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
K_2847W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

MIRAGE

  • Prototype
  • 2012
  • Shelf

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.